Školní řád

Mateřská škola V zámeckém parku

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Číslo jednací:

 

Vypracoval:

 Aneta Pertlová

Schválil:

 

Pedagogická rada projednala dne:

  29.8. 2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

  30.8. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

  30.8. 2016

 

 

Ředitelka Mateřské školy V Zámeckém parku Liteň souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen Školský zákon) vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Čl. I

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1. Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

1.2. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

2.1. Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuelně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucím k jeho všestrannému rozvoji

2.2. Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu; právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo; právo mít někoho, kdo se ho zastane; právo být s lidmi, kteří ho mají rádi; právo na pozornost a vedení ze strany dospělých; právo dostávat i projevovat lásku, …).

Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, kterým si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého, tělesně i duševně; právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.; právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si; právo na soukromí, …).

Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane; právo na chování přiměřené věku; právo být připravován na svobodu jednat a žít svým způsobem, …).

2.3. Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

3.1. Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3.2. Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

4. Povinnosti zákonných zástupců a jejich dětí

4.1. Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 2. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 3. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 5. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),
 6. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

4.2.  Povinnosti dětí    

 1. šetrně zachází s věcmi, hračkami vůči sobě i ostatním dětem tak, aby nedocházelo k ublížení na zdraví dětí nebo znehodnocování majetku mateřské školy (v případě poškozování bude tato záležitost projednána s jejich zákonnými zástupci a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu,
 2. učí se respektovat přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a učitelkou; pozitivní komunikací přispívají k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, rodině, komunitě.
   


Čl. II

upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte  v mateřské škole

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podepsaný zákonným zástupcem a vyjádření lékaře pediatra, včetně potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci .

Po přijetí dítěte do mateřské školy

 1. evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (i přechodného), jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení, apod.
 2. prohlášení rodičů – vyzvedávání dítěte (zplnomocnění sourozence mladšího 15 let)
 3. přihlášku ke stravování.

5.1. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

6.1. Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

6.2. Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, při odkladu školní docházky do sedmi let.

6.3. Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při předškolním vzdělávání a s ním souvisejících činnostech (Školský zákon § 29, odst. 2);

6.4. Při přijímání dětí je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem o řádném očkování dítěte (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) – viz 5 a)

6.5. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a to bezplatně.

6.6. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy na základě předem stanovených kritérií.

6.7. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího pediatra.

6.8. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, ale jen po uvolnění místa

7. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení předškolního vzdělávání:

 • z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 13. 1. až 13. 3. tohoto školního řádu.

 • z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 • ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. - Příloha č. 2

 • z důvodu neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání nebo stravného

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

Pokud rodiče chtějí požádat o odklad školní docházky, je třeba aby své rozhodnutí sdělili učitelce do doby vyhlášení zápisu do MŠ

 8. Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy.

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu)

Novela školského zákona č.343/2007 Sb., od 1. 1. 2008 zajistila přístup k předškolnímu, základnímu uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako státním občanům České republiky také většině cizinců ze třetích zemí, kteří oprávněně pobývají na území České republiky. Nezbytné změny v tomto směru se promítají především do § 20 odst. 1 až 3, do § 183, § 183b.

  

Čl. III

Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 9. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

9.1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

9.2. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

9.3. Dovršením 3 let (do 4 let) věku dítěte může dítě navštěvovat mateřskou školu nejvýše 4 hodiny denně po celý měsíc, pokud zákonný zástupce pobírá dávky sociální podpory – rodičovský příspěvek. Zákonný zástupce přivádí dítě na 8:00 hodinu do 12:00 hodin v souladu se vzdělávacím programem a režimem mateřské školy (zákonem č. 204/2005 Sb., je novelizován zákon o státní sociální podpoře) nebo 5 dní v měsíci na celodenní docházku. Zákonný zástupce dítěte se musí rozhodnout pouze pro jednu z nabízených variant.

 

10. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

10.1. Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

10.2. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

10.3. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 

10.4. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy (viz evidenční listy).

10.5. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

b) informuje telefonicky ředitelku školy,

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.


Postup při nevyzvednutí si dítěte zákonnými zástupci z mateřské školy:

V případě, že si zákonní zástupci 1 hodinu po stanovené době nevyzvednou dítě z mateřské školy, bude v prvé řadě zvažována možnost péče o toto dítě ze strany osoby příbuzné či blízké, která má souhlas zákonného zástupce pro vyzvedávání dítěte.

1. Pedagogický pracovník se pokusí s nimi spojit.

2. Pedagogický pracovník informuje o této skutečnosti ředitele mateřské školy a koordinuje s ním svoji činnost.

3. Pokud taková osoba neexistuje či není k zastižení, pedagogický pracovník se obrátí na obecní úřad, případně se obrátí na Policii ČR - podle      § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc.

Policie zjistí, zda je možné získat souhlas zákonného zástupce (např. náhlá hospitalizace) se zajištěním péče o dítě určitou osobou po dobu, než je zákonný zástupce schopen opět převzít péči o dítě.

4. Pokud se nepodaří získat souhlas rodičů, spojí se pedagog s operačním střediskem příslušného oddělení Policie ČR, kde operační důstojník držící pohotovost kontaktuje pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí, a společně si dítě převezmou. Orgán sociálně-právní ochrany dětí podá návrh na předběžné opatření, kterým bude dítě svěřeno do péče zařízení určeného pro péči o děti.

Pedagogický pracovník si nemůže vzít v žádném případě dítě domů, ani nelze tuto povinnost uložit. Podle § 5 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po kterou pedagogický pracovník s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době setrvává s dítětem na území mateřské školy. 

 

11. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

11.1. Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy.

11.2. Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

11.3. Ředitelka mateřské školy svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

11.4. Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

11.5. Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

12. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

12.1. Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím: Plánu akcí MŠ na každý měsíc – na nástěnkách u každé třídy či sdělením pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání. a na webových stránkách školy.

 

13. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

13.1. Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

13.2. V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

13.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

13.4. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

14. Stanovení  podmínek  pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

14.1. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a úhrada stravného. Děti, které navštěvují poslední ročník MŠ mají předškolní vzdělávání bezúplatné / Školský zákon § 123 odst.2, ale podle novely školského zákona děti s odkladem školní docházky od 1.1. 2012 úplatu za předškolní vzdělávání platí.

Změnu stravného z polodenního na celodenní a opačně je možná k 1.dni následujícího měsíce.

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ. Platba je prováděna v hotovosti vždy k 15. každého měsíce.

14.2. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dětí v mateřské škole jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce dětí povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

14.3. Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování) a je rozepsána ve vnitřní směrnici o školním stravování a úplatě za školní stravování.

 15. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy,
 2. řídí se školním řádem mateřské školy,
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti  a vzájemné ohleduplnosti.

 

Čl. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

16.1. Základní údaje o provozu mateřské školy:

Zřizovatelem školy je Městys Liteň, Náměstí č. 71, 267 27 Liteň

Do funkce ředitelky byla jmenována paní Aneta Pertlová jako statutární orgán samostatné příspěvkové organizace.

Kontakty: telefon 311 684 234, 731 407 566 e-mail: ms.liten@seznam.cz

16.2. Mateřská škola je dvoutřídní, s celodenním provozem a s určenou dobou pobytu od 6.30 do 16.30 hodin.

16.3. V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16.2 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

16.4. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 16.3. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

16.5. V případě, že bude zákonný zástupce potřebovat zajistit místo v jiné mateřské škole, musí si písemně požádat ředitelku té mateřské školy, kam na dobu určitou bude v měsíci červenci nebo srpnu jeho dítě docházet, a to nejdéle do 31. 5.

16.6. Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 2 ročnících.

16.7. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

17.1. Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu.

 • Vzdělávací činnost probíhá v průběhu dne. Herní činnosti se průběžně střídají s řízenými, prožitkovými a pohybovými činnostmi v rámci vzdělávacích oblastí rozpracovaných podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání se skupinou dětí, ve dvojicích nebo individuálně.
 • Pobyt venku si děti užívají v dopoledních i odpoledních hodinách na zahradě mateřské školy, na procházkách po jejím okolí.
 • V době odpoledního klidu děti odpočívají na lehátku.
 • Odpolední tvořivé aktivity navazují na náměty a vzdělávací nabídku pedagoga

 

Režim dne v mateřské škole: 1. třída

Neměnná je doba jídla, ostatní činnosti je možné aktuálně upravit

6:30- 8:45         - scházení dětí

                           - individuální či skupinové hry, zájmové  činnosti,

                           - výtvarné nebo pracovní činnosti

                           - ranní cvičení, pohybové aktivity – PH, HPH

8:45- 9:10        - hygiena, svačina

9:10- 9:45        - řízené tematické činnosti zaměřené na harmonický rozvoj v

                                    oblasti poznávací, estetické, komunikační a vztahové

                           - praktické činnosti

9:45- 10:00      - příprava na PV

10:00- 12:00   - pobyt venku

12:00- 12:45   - hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:45- 13:15   - poslech pohádky

13:15- 14:30   - relaxace

                          - spánek dle individuální potřeby

                          - prohlížení knih, časopisů, obrázků, klidové činnosti

14:30- 14:45   - hygiena, oblékání

14:45- 15:00   - svačina

15:00- 16:30   - hry podle volby a přání dětí, individuální hry, IP s uč.

                          - spontánní činnosti

                          - pohybové aktivity

                          - průběžně rozchod dětí domů

Režim dne v mateřské škole: 2. třída

Neměnná je doba jídla, ostatní činnosti je možné aktuálně upravit

6:30- 8:45     - scházení dětí

                        - hry podle volby a přání dětí, skupinové a individuální činnosti dětí                   

                        - ranní cvičení, HPH,PH s náměty, s pravidly/ v pondělí velké

                        - společný komunikační kruh

                        - výtvarné, pracovní činnosti  

                        - grafomotorická cvičení, rozvoj matematických představ

                        - logopedické chvilky

                        - hygiena

8:45- 9:10     - svačina

9:10- 10:00   - řízené tematické činnosti zaměřené na harmonický rozvoj     

                            osobnosti v oblasti poznávací, estetické, komunikační a

                            vztahové

                         - praktické činnosti

10:00- 12:00  - pobyt venku, hry na zahradě, soutěže

                         - dopravní výchova, jízdy na koloběžkách, kolech    

                         - pohybové aktivity na průlezkách, houpačkách, kolotočích

                         - pozorování a objevování, experimentování - změny v přírodě

                         - vycházky do okolí, exkurze

12:00- 12:30  - hygiena, oběd

12:30- 12:45  - hygiena, příprava na odpočinek

12:45- 13:15  - poslech pohádky

13:15- 14:30  - relaxace

                         - spánek dle potřeby

                         - klidové činnosti u stolků, prohlížení knih, časopisů, puzzle…

                         - IP s učitelkou

                         - grafomotorická cvičení, rozvoj matematických představ,

                            doprovodné programy a kroužky

14:30- 14:45  - hygiena, pomoc při úklidu lůžkovin

14:45- 15:00  - svačina

15:00- 16:30  - individuální hry, IP uč. práce s dětmi

                         - námětové a didaktické hry, volné i řízené činnosti

                         - sportovní hry, závody, soutěže, pohybové aktivity, pobyt na  

                                  školní zahradě podle počasí

                         - průběžně rozchod dětí domů

 

18. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

18.1. Děti jsou přijímány v době od 6.30 hod do 8.00 hod. Poté je MŠ. z bezpečnostních důvodů uzamčena. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době.

18.2. Přivádění a převlékání dětí:

Děti se v šatně převlékají za dohledu a pomoci rodičů. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

18.3. Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

 1. děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 6.30 hod
 2. děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
 3. rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
 4. v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny po otevření budovy MŠ
 5. při vstupu do tříd jsou rodiče povinni se přezouvat nebo zouvat.

18.4. Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.30 a 12.45 hodin; pokud není stanoveno jinak (viz bod 9.3).

Ostatní děti se rozcházejí mezi 15.00 hod a 16.30 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost učitelce ve třídě; případně telefonicky.

 

19. Délka pobytu dětí v MŠ:

19.1. Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Děti přicházejí do MŠ do 8:00 hod. Případné pozdější příchody dohodnou rodiče s učitelkami předem.

 

 

20. Způsob omlouvání dětí

20.1. Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

 1. osobně ve třídě učitelce,
 2. telefonicky na číslech: 311 684 234, 731 140 566

21. Odhlašování a přihlašování obědů –platby v MŠ

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit spolu s omlouváním dětí den předem nebo do 8.00 hodin. Neodhlášený oběd/ v případě náhlého onemocnění/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů. / platí jen první den nepřítomnosti/

21.1. Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování) a je rozepsána ve vnitřní směrnici o školním stravování a úplatě za školní stravování.

21.2. V 8.00 hodin zjišťuje kuchařka stav dětí potřebný pro normování stravného pro daný den.

21.3. Do mateřské školy je přísně zakázáno z hygienických důvodů donášet i vynášet potraviny, s výjimkou zdravotního omezení (alergie, bezlepková dieta apod.), které musí být doloženo lékařskou zprávou (dle vyhlášky č. 410/2005, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby).

21.4. Pitný režim je zajištěn po dobu celého dne. 

22. Pobyt venku

22.1. Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Pobyt venku si děti užívají v dopoledních i odpoledních hodinách na zahradě mateřské školy, na procházkách po jejím okolí apod.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

 23. Změna režimu

23.1. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

  

 

 

 

Čl. V

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ         

 

24. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

24.1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

24.2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 a) 20 dětí z běžných tříd

 b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

 

24.3. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo    

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.                                                                                        

24.4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

24.5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova a vzdělávání dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

24.6. Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa; přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

24.7. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, nepřijmout jej; případně požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

24.8. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Zákonný zástupce dítěte dokládá důvody nepřítomnosti písemným potvrzením od lékaře v případě dlouhodobé nemoci nebo infekčního onemocnění, které by ohrozilo zdravotní stav ostatních dětí.

24.9. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, BOZP:

a) Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména

 • kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Děti mají bezpečnostní vesty – všechny děti nebo alespoň dvě děti vpředu a dvě děti vzadu. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

b) Pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

c) Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

d) Pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, štětce, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).
 • Děti nenosí do MŠ řetízky, náramky, hodinky a drobné hračky

24.10. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a  metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne  22.12.2005, čj. 37014/2005-25.

 

25. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

25.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

25.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring (průběžné sledování situace se záměrem zachytit problémy a zacházet s nimi) a screening (plošné vyhledávání problematických případů) vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

25.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

25.4.  Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

Čl. VI

zacházení s majetkem mateřské školy

 26. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

26.1. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 26.2. Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

 27.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

27.1. Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

27.2. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 28. Zabezpečení budovy MŠ

28.1. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné  dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

29. Další bezpečnostní opatření

29.1. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.    

Čl. VII

závěrečná ustanovení

30. Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce) a zaměstnance školy.

31. Kontrolu provádí ředitelka školy popřípadě pověřený zaměstnanec. O kontrolách provádí písemné záznamy.

32. Zrušuje se předchozí znění Školního řádu z 1. 9. 2008 s aktualizacemi. Uložení  Školního řádu v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

33. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 15. 5. 2015

 V Litni dne: 7. 5. 2015

                 

                                                                                                                      Aneta Pertlová  

                                                                                                                      ředitelka školy