Školní řád

31.08.2009 12:00

Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. o mateřských školách, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zřizovatelem mateřské školy je Městys Liteň.

 

1. Přijímací řízení

1.1 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

1.2 Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka mateřské školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Přihlášku dítěte do MŠ a Evidenční list si rodiče vyzvednou v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

1.3 Do mateřské školy jsou děti přijímány podle těchto kritérií:

Bydliště v obci – dítě s trvalým bydlištěm v Litni má přednost před dítětem z jiné obce.

Věk dítěte – přijímány jsou přednostně děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti navštěvující mateřskou školu celodenně. Přednost mají také sourozenci již přijatých dětí. U dětí je důležité zachování osobní čistoty.

1.4 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

1.5 V měsíci srpnu se rodiče dostaví do mateřské školy, kde dostanou informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

1.6 Mateřskou školu navštěvují děti, jejichž psychomotorický vývoj je v souladu s vývojovými etapami označovanými odborníky pedagogy a psychology jako normální (smyslově, tělesně a duševně zdravé).

Projevuje-li dítě odchylky v chování a vývoji, je v zájmu dítěte odborné vyšetření. Mateřská škola si přeje spolupráci s rodiči, a proto bude požadovat odborné vyšetření se souhlasem zákonného zástupce a předání výsledů vyšetření, aby bylo možné cílené působení na dítě. V případě, že zákonný zástupce odmítne vyšetření a spolupráci a dítě svými projevy narušuje řád školy, bude docházka dítěte do MŠ ukončena.

O přijetí dítěte zdravotně postiženého rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a vyjádření odborného lékaře.

Přesahuje-li počet přihlášených dětí kapacitu školy (50 dětí), postupuje ředitelka školy podle kritérií uvedených v bodě 1.3 tohoto školního řádu.

Dále může být docházka dítěte do MŠ ukončena, jestliže dítě bez řádné omluvy nejméně 14 dní nedochází, zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz školy a jednání k nápravě byla neúspěšná, v průběhu adaptačního období na základě vyjádření pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Ředitelka školy vždy přihlíží k sociální a výchovné situaci v rodině a k zájmu dítěte.  

 

   Pokud rodič chce požádat o odklad školní docházky, je třeba, aby své rozhodnutí sdělil učitelce do doby vyhlášení zápisu do MŠ

 

2. Platby v mateřské škole

2.1 Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

- děti, které navštěvují poslední ročník MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123, ods. 2)

- úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na Kč 350,-- měsíčně (vyhláška č. 43, § 6, odst. 2) a je splatná 15. dne v měsíci

2.2 Úplata za školní stravování dětí

- výše stravného je stanovena na Kč 24,-- za dopolední a Kč 28,-- za celodenní stravování. V případě nárůstu cen v obchodech bude upraveno i stravné.

- platby: pouze hotově, se zálohou v měsíci září, vyúčtovanou v červnu násl. roku.

- úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1d)

- všechny platby probíhají v hotovosti u pokladní MŠ p. Vančurové

 

3. Provozní podmínky mateřské školy

- provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. V 16.30 se budova MŠ uzamyká

- děti obvykle přicházejí do MŠ do 8. hodiny, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Má-li rodič domluvenou dobu pozdějších příchodů, omlouvá nepřítomnost dítěte do 8 hodin, neomluví-li je, stravné na daný den bude započítáno, protože se v tuto dobu uzavírá docházka (nutné k znormování surovin na stravování). Neomluví-li rodič dítě ani v průběhu dne, je dítěti počítána strava po dobu celé nepřítomnosti v MŠ. Protože není možné odnášet jídlo domů (zák. č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 137/2004 Sb.) bude přidáno ostatním přítomným dětem.

V 8.00 hodin se budova uzamyká z bezpečnostních důvodů, rodiče, kteří přivádějí děti později, zazvoní a vyčkají příchodu personálu.

Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce, potom teprve opustí mateřskou školu.

- i děti s docházkou do 8.00 h se omlouvají na tentýž den nejpozději do 8. hodiny, na následující dny kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

- vyzvedávají-li rodiče dítě po obědě, jsou povinni tak učinit do 12.45 hodin. Později je narušován odpočinek dětí. Od 12.45 do 14.45 děti odpočívají, nebo mají klidové činnosti, mateřská škola je uzamčena.

- zákonný zástupce je povinen zajistit docházku dítěte do MŠ, bez omluvy může být dítě po 14 dnech vyloučeno z docházky do MŠ.

- rodiče předávají dítě do MŠ zdravé.  Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením nebo infekčním onemocněním. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Toto opatření se týká také výskytu vší, jsou řazeny mezi infekční onemocnění.

- při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha a také vši) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

- učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. (ochrana ostatních dětí).

- mateřská škola není oprávněna podávat jakékoli léky ani kapky. Jejich podání musí zajistit rodiče sami. Nemají-li tuto možnost, přinesou od lékaře potvrzení, jak dítěti léky podávat!

- učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají. Při předání je nutný vizuální kontakt. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

- všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům nebo nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

- dojde-li při hře dítěte k úmyslnému poškození učební pomůcky nebo škodě na zařízení MŠ, bude rodič vyzván k nápravě.

- je-li dítě přihlášeno do výtvarného kroužku a učitelka nakoupí pomůcky, které nejsou v MŠ k dispozici, je rodič povinen zaplatit za ně.

- změnu stravného z polodenního na celodenní (a opačně) je možná k 1. dni následujícího měsíce

- provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. O vánočních prázdninách bývá MŠ také uzavřena (školní prázdniny). Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.

- rodiče předškoláků odpracují 10 brigádních hodin na úpravě prostředí MŠ a školní zahrady, opravě hraček, apod.

- stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo podstoupí nadřízeným orgánům.

 

4. Práva rodičů

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Mateřská škola nabízí spolupráci s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí. Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, jsou informováni o všem, co se v MŠ děje.  Povinností rodičů je pravidelně sledovat nástěnky v šatnách, kde jsou průběžné informace o akcích školy.

Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. Nabízíme rodičům odbornou radu i odbornou pedagogickou literaturu za naší rozsáhlé pedagogické knihovny.

Rodiče mají právo vyslovit nesouhlas s uveřejněním fotek svých dětí na nástěnkách v MŠ.

 Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte a další důležité změny.

Rodiče mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy

- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

5. Práva dítěte

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Chceme věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Cílem je rozvíjet dítě ve všech oblastech na základě vlastního zájmu a prožitku. S obsahem ŠVP se rodiče mohou seznámit v šatnách dětí.

 Dítě má právo:

- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…)

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…)

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…). – vybráno z Úmluvy o právech dítěte

 

6. Dítě v mateřské škole potřebuje:

Bačkorky na klínku, vhodné pro správný vývoj klenby nohy (naprosto nevhodné jsou rovné gumové „cvičky“ – dětem se v nich potí noha), pyžamo (pouze mladší děti), sportovní oblečení na pobyt venku, pláštěnku, holinky, do třídy punčocháče nebo legíny a tričko, mladší děti celé náhradní oblečení do třídy.

Předškolní děti budou mít na cvičení kraťásky nebo trenky.

Oblečení má být jednoduché, umožňující dítěti samostatnost. Oblékejte děti do MŠ tak, jak jsou zvyklé chodit doma. Přemýšlejte, prosím, zda byste v daném oblečení chtěli být více hodin při různých činnostech i vy. V žádném případě nedávejte na pobyt ve třídě dětem rifle. Počítejte s tím, že se dítě při hře umaže a nehubujte je za to.

 

Děti nenosí do MŠ řetízky, náramky, hodinky a drobné hračky, protože hrozí nebezpečí úrazu. I ostatní hračky nechávejte doma (vyjma plyšové zvířátko).

Všechny věci musí mít děti podepsané nebo označené značkou.

 

7. Konzultační hodiny

Ředitelka i učitelky pracují na ranní a odpolední směny, předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci školy.

—————

Zpět