Úplata za předškolní vzdělávání

31.08.2009 12:00

Platnost od 1.9.2009 do 31.8. 2010

 Podle zákona č 561/2004 sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla:

 1. Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

 2. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 350,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2, ke 31.08.2009 přijato 50 dětí). Platba se provádí v hotovosti u pokladní MŠ.

3. Úplata je splatná do15. dne příslušného měsíce, ve výjimečných případech nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. (vyhláška 14, § 6).

4. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14, § 6, odst. 5) může být od úplaty osvobozen.

5. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození a prokáží tuto skutečnost potvrzení o přiznání sociálního příplatku, vydaným příslušnou správou sociálního zabezpečení.

6. Osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a)

7. Rodičům dítěte, kterému je omezena docházka do mateřské školy na 4 hodiny může být na žádost rodičů  úplata snížena na 233,- Kč měsíčně (vyhláška 14, § 6, odst. 3 a, b).

8. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy ( školský zákon, § 35, odst. d).

 9. Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu : rodiče jsou od poplatku osvobozeni (po dohodě se zřizovatelem, vyhláška č. 14, § 3 odst. 1)

10. Pro školní rok 2010/2011 budou stanovené částky v souladu s vyhláškou č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, §6, odst. 1 a 2, nově přepočítány

—————

Zpět