Školní řád

Mateřská škola V zámeckém parku

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Číslo jednací:

 

Vypracoval:

 Aneta Pertlová

Schválil:

 

Pedagogická rada projednala dne:

  29.8. 2016

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

  30.8. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

  30.8. 2016

 

 

Mateřská škola Liteň                           V Zámeckém parku 178                            267 27  Liteň

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Zpracovaný v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb..  O předškolním vzdělávání a podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhláškou č. 214 / 2012 Sb. Zřizovatelem mateřské školy je Městys Liteň.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy

 

1. Přijímací řízení

1.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2.5. do 16. 5.2018. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

Povinně a přednostně se do MŠ budou přijímat děti poslední rok před nástupem do ZŠ ze spádových obcí Litně (Běleč, Leč, Vlence) a od 1. 9. 2018 mají přednost děti čtyřleté a tříleté z těchto spádových obcí před ostatními dětmi

 Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, jen po uvolnění místa. O přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení. Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na webových stránkách školy a ve vývěsce úřadu městyse Litně. Předpokládaný termín zveřejnění je do 30 ti dnů, po ukončení zápisu. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

1.2 Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka mateřské školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Přihlášku dítěte do MŠ a žádost o přijetí si rodiče vyzvednou v mateřské škole nebo si ji stáhnou na webových stránkách školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o /ne/přijetí dítěte do MŠ v písemné podobě.

1.3 Do mateřské školy jsou děti přijímány podle těchto kritérií:

Bydliště v obci – dítě s trvalým bydlištěm v Litni a v obcích spadajících pod Úřad Městyse Liteň má přednost před dítětem z jiné obce.

Věk dítěte – přijímány jsou přednostně děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti s odkladem školní docházky a děti navštěvující mateřskou školu celodenně.

Dalšími pomocnými kritérii při rozhodování jsou, zaměstnanost rodičů, sourozenci v MŠ potřeby rodiny, doporučení odborných pracovišť… U samoživitelů je dokladem této skutečnosti soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.

1.4 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. V případě povinného předškolního vzdělávání není potvrzení o očkování povinné.

1.5 Mladší děti 3 let mohou být přijaty jen výjimečně a jen tehdy, bude-li volné místo. O přijetí dětí nerozhoduje pořadí, ve kterém budou žádosti doručeny. Žádosti budou posuzovány podle kritérií stanovených ve spolupráci s Úřadem městyse Liteň

1.6 Od 1.7. 2012 vstoupila v platnost Vyhláška č. 214 Sb., na jejímž základě mohou být na jedno místo v MŠ přijaty 2 děti za podmínky, že se přijaté dítě v mateřské škole vzdělává pravidelně kratší dobu, než odpovídá příslušnému provozu a další dítě se vzdělává ve zbývající době. Pro účely posouzení s nejvyšším počtem dětí ve třídě se započítává vždy pouze 1 dítě. Docházka „ doplňkového „dítěte může být uskutečněna jen na základě  písemné dohody mezi rodiči a ředitelkou mateřské školy.

1.7 Mateřskou školu navštěvují děti, jejichž psychomotorický vývoj je v souladu s vývojovými etapami označovanými odborníky pedagogy a psychology jako normální (smyslově, tělesně a duševně zdravé).

Projevuje-li dítě odchylky v chování a vývoji, je v zájmu dítěte odborné vyšetření. Mateřská škola si přeje spolupráci s rodiči a proto bude požadovat odborné vyšetření se souhlasem zákonného zástupce a předání výsledů vyšetření, aby bylo možné cílené působení na dítě. V případě, že zákonný zástupce odmítne vyšetření a spolupráci a dítě svými projevy narušuje řád školy, bude docházka dítěte do MŠ ukončena.

O přijetí dítěte zdravotně postiženého rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a vyjádření odborného lékaře.

Přesahuje-li počet přihlášených dětí kapacitu školy (50 dětí), postupuje ředitelka školy podle kritérií uvedených v bodě 1.3 tohoto školního řádu.

Dále může být docházka dítěte do MŠ ukončena, jestliže dítě bez řádné omluvy nejméně 14 dní nedochází, zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz školy a jednání k nápravě byla neúspěšná, v průběhu adaptačního období na základě vyjádření pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Ředitelka školy vždy přihlíží k sociální a výchovné situaci v rodině a k zájmu dítěte.

1.8 V měsíci srpnu se rodiče dostaví do mateřské školy, kde dostanou informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

1.9 Pokud rodič chce požádat o odklad školní docházky, je třeba, aby své rozhodnutí sdělil učitelce do doby vyhlášení zápisu do MŠ.

  

2.Povinné předškolní vzdělávání

 

2.1 Pro děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2017, je od 1. 9. 2017 předškolní
vzdělávání povinné. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182 a) Školského zákona.
2.2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, nejméně po dobu 4 souvislých hodin denně

2.3 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních
prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno
2.4 Začátek povinné doby nástupu je mezi 6,30- 8,00 hodinou (např. 7,30 – 11,30)
2.5 Rodiče nebo zákonní zástupci si mohou zvolit i jiný způsob vzdělávání dítěte –
individuální vzdělávání, to však musí ředitelce školy sdělit s předstihem a požádat si o
ně v době zápisu nebo do konce května.
Povinností rodičů je pak v daném termínu se s dítětem v MŠ zúčastnit na ověření
úrovně osvojování očekávaných výstupů , které proběhne v době od 15-30.11 v daném školním roce. Konkrétní termín bude na webu MŠ, zde rodiče obdrží i další postup při vzdělávání, popřípadě může individuální vzdělávání přerušit a dítě pak musí denně docházet do MŠ.

2.6 Povinně se musí v předškolním zařízení vzdělávat i dítě, kterému byl povolen
odklad povinné školní docházky.

2.7 Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182 a) Školského zákona.
2.8 Omlouvání nepřítomnosti dítěte je nutné učinit neprodleně, a to do 8.00 hodin ráno v den nepřítomnosti, nejpozději však do 48 hodin.

 Omluvit nepřítomnost lze:

  • telefonicky na čísle 731 407 566, 311 684 234
  • sms zprávou,
  • osobně se zápisem do sešitu

Po nástupu dítěte do MŠ je nutné doložit nepřítomnost písemnou omluvenkou v sešitu, který k těmto účelům bude v šatně 2. třídy MŠ. V případě, že rodiče dítě neomluví do 48 hodin, je nutné, aby ředitelka toto počínání konzultovala s rodiči, popřípadě hlásila na OSPOD.

 

2. Platby v mateřské škole

 

2.1 Od 1.9.2017 se vzdělání v mateřské škole dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, nebo mu byl udělen odklad školní docházky

2.2 Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2017/18 stanovena na 500,-Kč měsíčně (vyhláška č. 43, § 6, odst. 2) a je splatná 15. dne v měsíci                                                       2.3 Úplata za školní stravování dětí je stanovena na Kč 27,-- za dopolední a Kč 35,- za celodenní stravování. V případě nárůstu cen v obchodech bude upraveno i stravné.

2.4 Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1d)

2.5 Platby přijímáme pouze hotově, se zálohou v měsíci září, vyúčtovanou v červnu na konci školního roku. Platbu přijímá pokladní pí. Vančurová

2.6 Změnu stravného z polodenního na celodenní (a opačně) je možná k 1. dni následujícího měsíce

 

3. Podmínky předávání a omlouvání dětí

 

3.1 Děti přicházejí do MŠ do 8.00 hodiny, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů (lékař, osobní důvody…). Pokud dítě není do 8.00 hodin přítomno a není domluven pozdní příchod, nezapočítává se daný den do docházky, není mu počítána strava, a proto není možné jej později přijmout.

3.2 Má-li rodič domluvenou dobu pozdějších příchodů (v 1.tř.), omlouvá nepřítomnost dítěte do 8.00 hodin, neomluví-li jej, stravné na daný den bude započítáno, protože se v tuto dobu uzavírá docházka (nutné k znormování surovin na stravování). Protože není možné odnášet jídlo domů (zák. č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 137/2004 Sb.) bude přidáno ostatním přítomným dětem.

3.3 Zástupce dítěte oznamuje předem známou nepřítomnost dítěte, není-li známa předem, omlouvá dítě neprodleně. V den nepřítomnosti nejpozději do 8.00 hodin, kdy se uzavírá docházka, na následující dny kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky. Rodiče předškoláků zapíší do sešitu. Zákonný zástupce je povinen zajistit docházku dítěte do MŠ, bez omluvy může být dítě po 14 dnech vyloučeno z docházky do MŠ.

3.4 V 8.00 hodin se z bezpečnostních důvodů budova uzamyká, rodiče, kteří přivádějí děti později, zazvoní a vyčkají příchodu personálu.

3.5 Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce, potom teprve opustí mateřskou školu.

3.6 Vyzvedávají-li rodiče dítě po obědě, jsou povinni tak učinit do 12.45 hodin. Později je narušován odpočinek dětí. Od 12.45 do 14.45 děti odpočívají, nebo mají klidové činnosti, mateřská škola je uzamčena.

3.7 Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají.

Při předávání dítěte na školní zahradě buď rodič s dítětem zahradu neprodleně opustí a v případě, že chce zůstat přebírá za dítě odpovědnost. Při předání je nutný vizuální kontakt. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.

3.8 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby provozu MŠ, příslušný pedagogický pracovník provede zápis do dokumentu“ Odchody dětí po provozní době MŠ“ poté se:

a) pokusí pověřené osoby kontaktovat telefonicky

b/ informuje telefonicky ředitelku MŠ

c) řídí se postupem doporučeným MŠMT- obrátí se na Policii ČR podle § 43 zákona č. 283/ 1991 Sb. o Policii ČR, případně se obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona 359/ 1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči.

Pokud se zápisy o pozdním vyzvedávání dětí budou opakovat, ředitelka předá zákonným zástupcům“ Napomenutí ředitelky školy“ a poté bude tento stav řešen jako závažné porušování Školního řádu, kdy následuje vyloučení dítěte z docházky do MŠ.

3.9 Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením nebo infekčním onemocněním. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Toto opatření se týká také výskytu vší, jsou řazeny mezi infekční onemocnění. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha a také vši) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci, v případě infekčního onemocnění souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí je nutný (ochrana ostatních dětí). Mateřská škola není oprávněna podávat jakékoli léky ani kapky. Jejich podání musí zajistit rodiče sami.

3.12 Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům nebo nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

4. Provozní podmínky

 

4.1 Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. V 16.30 se budova MŠ uzamyká. V tuto dobu jsou rodiče povinni opustit budovu a zahradu MŠ.

4.2 Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů. O vánočních prázdninách bývá MŠ také uzavřena (školní prázdniny). Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

4.3 Dojde-li při hře dítěte k úmyslnému poškození učební pomůcky nebo škodě na zařízení MŠ, bude rodič vyzván k nápravě.

4.4 Rodiče dětí odpracují 5 brigádních hodin na úpravě prostředí MŠ a školní zahrady, opravě hraček apod.

4.5 Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo podstoupí nadřízeným orgánům.

4.6 Přístup k budově MŠ je dvířky od zdravotního střediska. Vjezd do areálu MŠ dopravními prostředky rodičů je zakázán! / Určeno pouze pro zaměstnance  MŠ a zásobování – zákaz parkování ve vratech, je nutné zachovat volný průjezd!/

4.7 Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte a další důležité změny.

 

 

5. Práva rodičů

5.1 Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Mateřská škola nabízí spolupráci s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ.

5.2 Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S třídními učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání svých dětí. Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, jsou informováni o všem, co se v MŠ děje.  Povinností rodičů je pravidelně sledovat nástěnky v šatnách, kde jsou průběžné informace o akcích školy.

Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou školy a třídními učitelkami předem dohodnout na vhodném postupu. Nabízíme rodičům odbornou radu i odbornou pedagogickou literaturu za naší rozsáhlé pedagogické knihovny.

5.3 Rodiče mají právo vyslovit nesouhlas s uveřejněním fotek svých dětí na nástěnkách v MŠ.

5.4 Rodiče mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

- projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy

- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

 

6. Práva dítěte

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Chceme věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Cílem je rozvíjet dítě ve všech oblastech na základě vlastního zájmu a prožitku. S obsahem ŠVP se rodiče mohou seznámit v šatnách dětí.

6.1 Dítě má právo:

- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

- být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

- na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…)

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…)

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…). – vybráno z Úmluvy o právech dítěte

 

7. Dítě v mateřské škole potřebuje:

Bačkorky na klínku, vhodné pro správný vývoj klenby nohy (naprosto nevhodné jsou rovné gumové „cvičky“ – dětem se v nich potí noha), pyžamo-označené (pouze mladší děti), sportovní oblečení na pobyt venku, pláštěnku, holinky, do třídy punčocháče nebo legíny a tričko, mladší děti celé náhradní oblečení do třídy.

Předškolní děti budou mít na cvičení kraťásky nebo trenky.

Oblečení má být jednoduché, umožňující dítěti samostatnost. Oblékejte děti do MŠ tak, jak jsou zvyklé chodit doma. Přemýšlejte, prosím, zda byste v daném oblečení chtěli být více hodin při různých činnostech i vy. V žádném případě nedávejte na pobyt ve třídě dětem rifle. Počítejte s tím, že se dítě při hře umaže a nehubujte je za to.

 

Děti nenosí do MŠ řetízky, náramky, hodinky a drobné hračky, protože hrozí nebezpečí úrazu. I ostatní hračky nechávejte doma (vyjma plyšové zvířátko pro děti z 1. třídy).

Všechny věci musí mít děti podepsané nebo označené značkou.

 

8. Konzultační hodiny

Ředitelka i učitelky pracují na ranní a odpolední směny, předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci školy.

 

Školní řád nabývá platnost dne 01. 09. 2008

Editace platby k 01. 09. 2010

Editace platby za stravování k 1.9.2011

Školní řád byl aktualizován k 15.3. 2012

Aktualizace na základě Vyhlášky č.214/2012Sb dne 21.8.2012

Editace platby školného k 1.9. 2014

Aktualizace – upřesnění podmínek k vyzvedávání dětí  k 1.1. 2015

Aktualizace- změna ředitelky školy k 1.8.2016

Změna Školního řádu na základě novelizace Školského zákona k 1.9.2017

 

                                                                                                                    Aneta Pertlová

                                                                                                                     ředitelka školy